نویسنده = جعفرپور، زین العابدین
تعداد مقالات: 1
1. آثار گسترش فیزیکی و تغییر کاربری‌‌های شهری بر حریم رودخانه (مطالعۀ موردی: رود خشک در شیراز)

دوره 48، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 591-602

میثم جمالی؛ ابراهیم مقیمی؛ زین العابدین جعفرپور؛ پرویز کردوانی