کلیدواژه‌ها = مدیریت بحران
تحلیل فضایی مراکز استراتژیک شهر نیشابور با استفاده از رویکرد اندرکنشی

دوره 55، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 209-221

10.22059/jhgr.2022.332188.1008393

سینا شهسواری؛ علی قنبری نسب؛ ابوالفضل اسدی


تحلیل آسیب‌پذیری بافت‌های قدیمی شهر کاشان در برابر زلزله

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 111-130

10.22059/jhgr.2018.107485.1006830

علی شماعی؛ عاطفه دانشور خرم؛ احمد روان بخش؛ مجید افسر