کلیدواژه‌ها = فضا
تأثیر سیاست های فضایی در توسعۀ پایدار شهرهای بیابانی

دوره 54، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 355-374

10.22059/jhgr.2021.327992.1008352

منصور رضاعلی؛ نرجس سادات حسینی


ژئوپلیتیک از نگاهی دیگر: تمرکززدایی از دانش/ قدرت

دوره 43، شماره 4، دی 1390، صفحه 1-22

اسکندر مرادی؛ رسول افضلی؛ دره میرحیدر


شاخ صسازی مؤلف ههای سیاست و فضا در جغرافیای سیاسی

دوره 42، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 121-134

محمد رضا حافظ نیا؛ مصطفی قادر حاجت؛ زهرا احمدی پور