دوره و شماره: 42(71، بهار 1389)، شماره 71 - شماره پیاپی 800475، اردیبهشت 1389، صفحه 1-140 (1 شماره 71) 
بررسی تطبیقی اثرات کاهش آب هیرمند بر فعالیت های کشاورزی در روستاهای سیستان

صفحه 49-65

محمد حسن ضیاء توانا؛ عبدالرضا رحمانی فضلی؛ صادق اصغری لفمجانی؛ محمد حسن گنجی