نویسنده = جمیله توکلی نیا
کاربست تحلیلی- ساختاری بازآفرینی پایدار شهری (مطالعۀ موردی: شهر خرم‏ آباد)

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 181-197

10.22059/jhgr.2018.242890.1007558

زهره فنی؛ جمیله توکلی نیا؛ مریم بیرانوندزاده


تحلیل شاخص‌های جهانی محیطزیست با رویکرد توسعۀ پایدار شهر تهران

دوره 50، شماره 4، دی 1397، صفحه 907-927

10.22059/jhgr.2017.61601

ژیلا سجادی؛ محمدصادق افراسیابی راد؛ جمیله توکلی نیا؛ حسین یوسفی


بررسی نظری مفهوم محله و بازتعریف آن با تأکید بر شرایط محله های شهری ایران

دوره 42، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 82-103

مجید عبدالهی؛ جمیله توکلی نیا؛ مظفر صرافی