نویسنده = جواد اطاعت
حزب التحریر و حوزة نفوذ آن در آسیای مرکزی

دوره 54، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 525-543

10.22059/jhgr.2021.307056.1008148

جواد اطاعت؛ حسن کریمی


اخوان‌المسلمین و قلمروسازی آن در جغرافیای سیاسی جهان اسلام

دوره 51، شماره 3، مهر 1398، صفحه 798-823

10.22059/jhgr.2019.285592.1007976

یاشار ذکی؛ حسن کریمی؛ محمدباقر قالیباف؛ جواد اطاعت


تمرکز زدایی و توسعه پایدار در ایران

دوره 42، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 89-106

جواد اطاعت؛ سیده زهرا موسوی