کلیدواژه‌ها = محیط زیست
تحلیل عوامل موثر بر روستای سبز کارآفرین (مورد مطالعه : دهستان دنا، شهرستان دنا)

دوره 55، شماره 3، آبان 1402، صفحه 243-262

10.22059/jhgr.2023.346415.1008521

زهرا ترکاشوند؛ مجتبی قدیری معصوم؛ سکینه نجفی منش


پیامدهای زیست‎محیطی و حقوقی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس

دوره 44، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 117-140

حسن کامران؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ رسول افضلی؛ حسن حسینی امینی؛ رضا التیامی نیا