کلیدواژه‌ها = فقر
بازشناسی و سطح بندی گستره‌ های فضایی فقر در کلانشهر اهواز

دوره 54، شماره 4، دی 1401، صفحه 1227-1246

10.22059/jhgr.2021.324238.1008305

سیدمهدی موسی کاظمی؛ مسعود صفائی پور؛ عبدالنبی شریفی؛ خلف عنافجه


شناسایی و ارزیابی گستره های فضایی فقر شهری در شهر یزد

دوره 46، شماره 3، مهر 1393، صفحه 677-695

10.22059/jhgr.2014.51230

محمد رضا رضایی؛ مهدی علیان؛ امیررضا خاوریان


حاشیه نشینان و ارتکاب جرایم اجتماعی، مطالعه موردی: شهر یزد

دوره 42، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 157-166

حسن حکمت نیا؛ سید علیرضا افشانی