کلیدواژه‌ها = تبیین
تبیین زیست پذیری محیطی سکونتگاه های روستایی پیرامون کلان شهر رشت

دوره 53، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-22

10.22059/jhgr.2018.255494.1007676

مریم علینقی پور؛ عیسی پوررمضان؛ نصرلله مولایی هشجین