دوره و شماره: دوره 42، شماره 68، مرداد 1388، صفحه 1-155 (2 شماره 68)