دوره و شماره: دوره 42، شماره 2 - شماره پیاپی 72، مرداد 1389، صفحه 1-165 (شماره 72) 
شاخ صسازی مؤلف ههای سیاست و فضا در جغرافیای سیاسی

صفحه 121-134

محمد رضا حافظ نیا؛ مصطفی قادر حاجت؛ زهرا احمدی پور