دوره و شماره: دوره 42، شماره 1 - شماره پیاپی 71، اردیبهشت 1389، صفحه 1-140 (1 شماره 71) 
بررسی تطبیقی اثرات کاهش آب هیرمند بر فعالیت های کشاورزی در روستاهای سیستان

صفحه 49-65

محمد حسن ضیاء توانا؛ عبدالرضا رحمانی فضلی؛ صادق اصغری لفمجانی؛ محمد حسن گنجی