دوره و شماره: دوره 42، شماره 3 - شماره پیاپی 73، آبان 1389، صفحه 1-156 (شماره 73) 
برنامه‌ریزی و ساماندهی فضایی ـ مکانی خدمات بهداشتی و درمانی با استفاده از GIS‌ مورد: شهر زنجان

صفحه 39-58

عیسی ابراهیم زاده؛ محسن احد نژاد؛ حسین ابراهیم‌زاده آسمین؛ یوسف شفیعی


چالش‌ها و موانع برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای در ایران

صفحه 83-98

فرانک سیف الدینی؛ موسی پناهنده‌خواه؛ مصطفی قدمی


سنجش و تحلیل عوامل مؤثر بر حکمروایی روستایی در حکومت‌های محلی(مطالعه موردی: شهرستان قزوین)

صفحه 99-118

علیرضا دربان آستانه؛ محمد رضا رضوانی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ سید علی بدری