دوره و شماره: دوره 42، شماره 69، زمستان 1388، صفحه 1-145 (3 شماره 69) 
1. نقش توانمندسازی در توسعه کشاورزی مطالعه موردی: استان اردبیل

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری؛ منوچهر فرج زاده؛ وکیل حیدری ساربان


7. مدیریت فضای سبز شهری منطقه 9 شهرداری تهران

صفحه 29-50

احمد پور احمد؛ محمد اکبر‌پور سراسکانرود؛ سمانه ستوده