نویسنده = زهرا احمدی پور
شاخ صسازی مؤلف ههای سیاست و فضا در جغرافیای سیاسی

دوره 42، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 121-134

محمد رضا حافظ نیا؛ مصطفی قادر حاجت؛ زهرا احمدی پور