نویسنده = مهدی قرخلو
ارزیابی پایداری توسعه‎ی شهری با روش جای پای اکولوژیکی(نمونه‎ی موردی: شهر کرمانشاه)

دوره 45، شماره 2، تیر 1392، صفحه 105-120

10.22059/jhgr.2013.30426

مهدی قرخلو؛ حسین حاتمی نژاد؛ اکبر باغوند؛ مصطفی یلوه


عوامل مؤثّر در جمعیّت‎پذیری شهرهای جدید اقماری(مطالعه‎ی موردی: شهرجدید اندیشه)

دوره 44، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 75-86

محمد اجزاء شکوهی؛ مهدی قرخلو؛ فروغ خزاعی نژاد


بررسی دگرگونی در ساختار کالبدی و معماری روستاها و تشکیل روستا- شهر مورد: آلارد و پرندک

دوره 41، شماره 3، آذر 1387

مهدی قرخلو؛ حسین کلانتری خلیل آباد؛ محمد اسکندری نوده


بررسی دگرگونی در ساختار کالبدی و معماری روستاها و تشکیل روستا- شهر مورد: آلارد و پرندک

دوره 41، شماره 2، آذر 1387

مهدی قرخلو؛ حسین کلانتری خلیل آباد؛ محمد اسکندری نوده