کلیدواژه‌ها = ارزیابی
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی شاخص های پایداری اجتماعی در شهرهای استان آذربایجان غربی

دوره 52، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1257-1273

10.22059/jhgr.2019.276093.1007878

مهدی عبداله زاده؛ محمدرحیم رهنما؛ محمد اجزاءشکوهی؛ میرنجف موسوی


6. ارزیابی گسترش فضایی _ کالبدی شهر زنجان با تأکید بر تغییر کاربری زمین طی دوره 1384- 1355(1975-2005)

دوره 41، شماره 63، بهار 1387

محمد رضا پورمحمدی؛ فیروز جمالی؛ اکبر اصغری زمانی