کلیدواژه‌ها = مسکن
بررسی تغییرات مسکن روستایی استان مازندران

دوره 50، شماره 2، تیر 1397، صفحه 339-354

10.22059/jhgr.2017.60338

زینب فضلعلی؛ مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری