دوره و شماره: دوره 44، شماره 3 - شماره پیاپی 81، آبان 1391، صفحه 1-234 (81)