دوره و شماره: دوره 44، شماره 1 - شماره پیاپی 79، فروردین 1390، صفحه 1-207 (شماره 79) 
اولویّت‎بخشی به ایمن‎سازی بافت فرسوده‎ی کلان‎شهر کرج با استفاده از مدل ارزیابی چندمعیاری

صفحه 1-14

کرامت اله زیاری؛ مصطفی محمدی ده چشمه؛ احمد پور احمد؛ محمد باقر قالیباف


پیامدهای زیست‎محیطی و حقوقی ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس

صفحه 117-140

حسن کامران؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ رسول افضلی؛ حسن حسینی امینی؛ رضا التیامی نیا