کلیدواژه‌ها = اصفهان
شناسایی پیشران‌ها و کنشگران موثر در تبدیل اصفهان به جهانشهراسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1402

10.22059/jhgr.2023.340550.1008470

حسین کاظمی؛ جمال محمدی


تدوین الگوی شهر بیوفیلیک در شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

10.22059/jhgr.2023.351118.1008565

وحید مهدویان؛ فریاد پرهیز


تحلیل ذینفعان توسعه شهری دانش بنیان (مورد پژوهی: شهر اصفهان)

دوره 53، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 323-341

10.22059/jhgr.2020.280961.1007921

مصطفی دهقانی؛ غلامرضا حقیقت نایینی؛ اسفندیار زبردست


بررسی الگوی فضایی مصرف آب خانگی در اصفهان و تحلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن

دوره 52، شماره 2، تیر 1399، صفحه 515-531

10.22059/jhgr.2018.252555.1007647

نرجس بختیاری؛ یعقوب زنگنه؛ مسعود تقوایی؛ مهدی زنگنه