کلیدواژه‌ها = اصفهان
تحلیل ذینفعان توسعه شهری دانش بنیان (مورد پژوهی: شهر اصفهان)

دوره 53، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 323-341

10.22059/jhgr.2020.280961.1007921

مصطفی دهقانی؛ غلامرضا حقیقت نایینی؛ اسفندیار زبردست


بررسی الگوی فضایی مصرف آب خانگی در اصفهان و تحلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن

دوره 52، شماره 2، تیر 1399، صفحه 515-531

10.22059/jhgr.2018.252555.1007647

نرجس بختیاری؛ یعقوب زنگنه؛ مسعود تقوایی؛ مهدی زنگنه