کلیدواژه‌ها = پایداری اجتماعی
تحلیل ساختاری مؤلفه های مؤثر بر پایداری اجتماعی- اقتصادی مناطق روستایی استان ایلام

دوره 56، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 23-45

10.22059/jhgr.2022.326278.1008333

سکینه کرمشاهی؛ سید اسکندر صیدایی؛ عباس امینی؛ فرزاد کرمی


ارزیابی شاخص های پایداری اجتماعی در شهرهای استان آذربایجان غربی

دوره 52، شماره 4، دی 1399، صفحه 1257-1273

10.22059/jhgr.2019.276093.1007878

مهدی عبداله زاده؛ محمدرحیم رهنما؛ محمد اجزاءشکوهی؛ میرنجف موسوی