نمایه نویسندگان

آ

 • آذر، عادل الگوی توسعۀ کارآفرینی اکوتوریسم در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: روددره های گردشگری استان تهران) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 273-292]
 • آفاق پور، آتوسا سازمان فضایی در نظام شهری ایران با استفاده از تحلیل جریان هوایی افراد [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 125-150]
 • آهار، حسین ارزیابی و پهنه بندی لرزهای شهر تبریز با استفاده از منطق Fuzzy با تلفیق AHP و TOPSIS در محیط ARCGIS [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 697-717]

ا

 • احمدی، سجاد بررسی تأثیر کاربری اراضی شهری در شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری(مطالعۀ موردی: منطقۀ 17 شهرداری تهران) [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 49-68]
 • احمدی، سید عباس گرمایش جهانی و جایگاه آن در تحولات ژئوپلیتیک نظام جهانی [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 361-378]
 • احمدآبادی، حسن بهره‎برداری از انرژی خورشیدی در مناطق روستایی(مطالعۀ موردی: دهستان عشق‎آباد، شهرستان نیشابور) [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 15-30]
 • احمدآبادی، فرشته بهره‎برداری از انرژی خورشیدی در مناطق روستایی(مطالعۀ موردی: دهستان عشق‎آباد، شهرستان نیشابور) [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 15-30]
 • احمدی پور، زهرا کانون‎های جغرافیایی مدیریت جریان سرمایه در مقیاس جهانی و ظهور مفهوم نقاط استراتژیک مالی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 1-14]
 • اصغری، علی چکیده های انگلیسی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 30-1]
 • افراخته، حسن بهره‎برداری از انرژی خورشیدی در مناطق روستایی(مطالعۀ موردی: دهستان عشق‎آباد، شهرستان نیشابور) [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 15-30]
 • اقتدار نژاد، محمد تبیین نسبت و همبستگی توسعه و امنیت عمومی در چارچوب تقسیمات کشوری ایران مطالعۀ موردی: شکل‎گیری استان قزوین [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 399-414]
 • اکبری، رضا گونه‎شناسی بافت های روستاشهری؛ گام نخست در چشم‌اندازسازی روستاشهرها (مطالعۀ موردی گونه‎شناسی: بافت‌های روستاشهری یزد) [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 635-656]
 • انصاری، ژینوس بهینه‌سازی حمل و نقل درون‌شهری یزد و علل وقوع تصادفات رانندگی [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 293-310]
 • انصاری زاده، سلمان ژئوپلیتیک شیعه یا هلال شیعه (مبانی، اهداف و رویکردها) [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 197-214]

ب

 • باقری کشکولی، علی تحلیلی بر نقش مذهب در توسعة گردشگری مذهبی [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 825-841]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان مطالعۀ تطبیقی قانون اساسی ایران و پاکستان از نظر مبانی حقوق شهروندی و تأثیر آن برحفظ وحدت ملی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 151-176]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان تبیین جغرافیایی بنیادهای هویت در مقیاس محلی [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 505-522]
 • برقی، حمید وضعیت اشتغال در مناطق روستایی ایران طی سال های 1385 ـ 1335 (مطالعۀ موردی: مناطق روستایی استان اصفهان) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 379-398]
 • بیشمی، بهار توسعة گردشگری زمستانی در مقاصد روستایی (مطالعة موردی: روستا‌های حاشیة پیست اسکی شمشک شمال تهران) [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 889-903]
 • بمانیان، محمدرضا مقایسۀ تطبیقی توسعۀ فضاهای زیرزمینی حمل و نقل عمومی به‎منزلۀ ابزاری برای کاهش آلودگی هوا (مورد مطالعه: تهران و توکیو) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 415-426]
 • بهرامی، یوسف تحلیل تأثیر عملکردهای محله‎ای بر رفتار سفر شهروندان (مورد مطالعه: شهر رشت) [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 657-676]
 • بهنام مرشدی، حسن پیش‎بینی ماهانۀ تقاضای گردشگر برای مجموعۀ تاریخی تخت جمشید [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 69-84]
 • بهنام مرشدی، حسن سطح‎بندی فضایی محورهای گردشگری استان فارس بر مبنای خدمات و تسهیلات گردشگری [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 561-586]

پ

 • پیشگاهی فرد، زهرا اقیانوس منجمد شمالی، صحنۀ تقابل ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی قدرت‎های بزرگ [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 31-48]
 • پیشگاهی فرد، زهرا بسترهای ژئوپلیتیکی قاچاق کالا و ارز با تأکید بر بازارچه‎های مرزی (مطالعۀ موردی: استان کرمانشاه) [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 465-484]
 • پیشگر، الهه تحلیل مکانی و کارکردی خدمات پیشرفته پشتیبان تولید در راستای پیوند تهران با شبکه شهرهای جهانی (مطالعۀ موردی: شرکت های کارگزاری خدمات بیمه آسیا) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 237-254]
 • پوراحمد، احمد بررسی گسترش افقی شهر مشهد در چند دهۀ اخیر و تأثیر آن بر منابع آب [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 485-504]
 • پورجعفر، علی مقایسۀ تطبیقی توسعۀ فضاهای زیرزمینی حمل و نقل عمومی به‎منزلۀ ابزاری برای کاهش آلودگی هوا (مورد مطالعه: تهران و توکیو) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 415-426]
 • پورجعفر، محمد رضا مقایسۀ تطبیقی توسعۀ فضاهای زیرزمینی حمل و نقل عمومی به‎منزلۀ ابزاری برای کاهش آلودگی هوا (مورد مطالعه: تهران و توکیو) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 415-426]
 • پورطاهری، مهدی الگوی توسعۀ کارآفرینی اکوتوریسم در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: روددره های گردشگری استان تهران) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 273-292]
 • پور موسوی، سید موسی تبیین جغرافیایی بنیادهای هویت در مقیاس محلی [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 505-522]
 • پوینده، محمد هادی تبیین جغرافیایی بنیادهای هویت در مقیاس محلی [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 505-522]

ج

 • جعفری، مرضیه تحلیل تطبیقی شاخص‌های توسعۀ پایدار شهر بم بعد از زلزلۀ سال 1382 با سایر نواحی شهری کشور [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 587-602]
 • جلال آبادی، لیلا تحلیل تطبیقی شاخص‌های توسعۀ پایدار شهر بم بعد از زلزلۀ سال 1382 با سایر نواحی شهری کشور [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 587-602]
 • جمشیدی، علیرضا وضعیت اشتغال در مناطق روستایی ایران طی سال های 1385 ـ 1335 (مطالعۀ موردی: مناطق روستایی استان اصفهان) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 379-398]
 • جمینی، داود وضعیت اشتغال در مناطق روستایی ایران طی سال های 1385 ـ 1335 (مطالعۀ موردی: مناطق روستایی استان اصفهان) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 379-398]

ح

 • حاتمی نژاد، حسین ارزیابی و پهنه بندی لرزهای شهر تبریز با استفاده از منطق Fuzzy با تلفیق AHP و TOPSIS در محیط ARCGIS [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 697-717]
 • حاتمی نژاد، حسین تحلیل مکانی و کارکردی خدمات پیشرفته پشتیبان تولید در راستای پیوند تهران با شبکه شهرهای جهانی (مطالعۀ موردی: شرکت های کارگزاری خدمات بیمه آسیا) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 237-254]
 • حافظ نیا، محمدرضا کانون‎های جغرافیایی مدیریت جریان سرمایه در مقیاس جهانی و ظهور مفهوم نقاط استراتژیک مالی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 1-14]
 • حیدری، شهریار بسترهای ژئوپلیتیکی قاچاق کالا و ارز با تأکید بر بازارچه‎های مرزی (مطالعۀ موردی: استان کرمانشاه) [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 465-484]
 • حیدری فر، محمد رئوف بسترهای ژئوپلیتیکی قاچاق کالا و ارز با تأکید بر بازارچه‎های مرزی (مطالعۀ موردی: استان کرمانشاه) [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 465-484]
 • حسینی، سید علی تحلیل تأثیر عملکردهای محله‎ای بر رفتار سفر شهروندان (مورد مطالعه: شهر رشت) [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 657-676]
 • حسینی، سید علی بررسی گسترش افقی شهر مشهد در چند دهۀ اخیر و تأثیر آن بر منابع آب [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 485-504]
 • حسینی، سید محمد بررسی گسترش افقی شهر مشهد در چند دهۀ اخیر و تأثیر آن بر منابع آب [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 485-504]
 • حسینی، سید مصطفی مکان‎یابی مراکز امدادرسانی در شهر یزد با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‎ای و GIS FUZZY [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 85-101]
 • حسن زاده، داود تحلیل فضایی کیفیت زندگی در سکونتگاه‎های غیر رسمی منطقۀ کلانشهری تهران (مطالعۀ موردی: اسلام‎آباد، صالح‎آباد) [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 177-196]
 • حکمت نیا، حسن بهینه‌سازی حمل و نقل درون‌شهری یزد و علل وقوع تصادفات رانندگی [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 293-310]

خ

 • خالدیان، ستار بافت تاریخی تهران، تبدیل تهدیدها به فرصت‎ها [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 103-124]
 • خاوریان، امیررضا شناسایی و ارزیابی گستره های فضایی فقر شهری در شهر یزد [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 677-695]
 • خلخالی، سعیدرضا اقیانوس منجمد شمالی، صحنۀ تقابل ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی قدرت‎های بزرگ [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 31-48]

د

 • داداش پور، هاشم سازمان فضایی در نظام شهری ایران با استفاده از تحلیل جریان هوایی افراد [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 125-150]
 • دادورخانی، فضیله برنامه‎ریزی راهبردی توسعۀ گردشگردی تفرجگاه بند ارومیه [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 523-540]
 • دانش پور، امیررضا نگاهی جدید به عوامل مؤثر بر دسترسی(مطالعۀ موردی: شیراز،محلۀ معالی‎آباد و ملاصدرا) [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 215-236]
 • دانش پور، حمیدرضا نگاهی جدید به عوامل مؤثر بر دسترسی(مطالعۀ موردی: شیراز،محلۀ معالی‎آباد و ملاصدرا) [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 215-236]
 • دربان آستانه، علیرضا ارزیابی و تحلیل رضایت مندی مدیران محلی از خدمات سازمان‌های محلی مطالعة موردی:‌ روستاهای شهرستان شیروان و چرداول [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 771-789]
 • درویشی، یوسف حاشیه‎نشینی و نقش آن در بروز و گسترش مواد مخدر و اعتیاد (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل) [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 603-614]
 • دستا، فرزانه سنجش و ارزیابی الگوی گسترش فیزیکی شهر یزد [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 255-272]
 • دلشادزاد، جلیل موقعیت راهبردی ژئواکونومیک خلیج فارس و رقابت قدرت ها در قرن بیست‎ویکم [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 311-336]

ذ

 • ذکی، یاشار بررسی و تحلیل موانع ژئوپلیتیکی مناسبات اقتصادی ایران جمهوری آذربایجان [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 541-560]

ر

 • رحیمی هرآبادی، سعید گرمایش جهانی و جایگاه آن در تحولات ژئوپلیتیک نظام جهانی [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 361-378]
 • رضایی، محمد رضا مکان‎یابی مراکز امدادرسانی در شهر یزد با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‎ای و GIS FUZZY [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 85-101]
 • رضایی، محمد رضا شناسایی و ارزیابی گستره های فضایی فقر شهری در شهر یزد [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 677-695]
 • رضائیه آزادی، مریم برنامه‎ریزی راهبردی توسعۀ گردشگردی تفرجگاه بند ارومیه [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 523-540]
 • رضوانی، محمدرضا سطح‎بندی فضایی محورهای گردشگری استان فارس بر مبنای خدمات و تسهیلات گردشگری [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 561-586]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا نقش نهاد خیریه‌ای کمیتة امداد در بهبود کیفیت فیزیکی مسکن مددجویان زیر پوشش روستایی (نمونة موردی: بخش کندوان، شهرستان میانه) [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 875-887]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا الگوی توسعۀ کارآفرینی اکوتوریسم در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: روددره های گردشگری استان تهران) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 273-292]
 • رنجبر، احسان مقایسۀ تطبیقی توسعۀ فضاهای زیرزمینی حمل و نقل عمومی به‎منزلۀ ابزاری برای کاهش آلودگی هوا (مورد مطالعه: تهران و توکیو) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 415-426]
 • روستا، حسین پیش‎بینی ماهانۀ تقاضای گردشگر برای مجموعۀ تاریخی تخت جمشید [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 69-84]
 • روستا، حسین سطح‎بندی فضایی محورهای گردشگری استان فارس بر مبنای خدمات و تسهیلات گردشگری [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 561-586]

ز

 • زیاری، رضا طراحی کمپ‌های تفریحی- گردشگری (مطالعة موردی: سیلوانا) [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 719-730]
 • زیاری، کرامت اله سنجش و ارزیابی الگوی گسترش فیزیکی شهر یزد [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 255-272]
 • زارعی، بهادر فرصت‌‌ها و چالش‌‌های همگرایی منطقه‌ای در خلیج فارس [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 731-755]
 • زارعی، بهادر موقعیت راهبردی ژئواکونومیک خلیج فارس و رقابت قدرت ها در قرن بیست‎ویکم [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 311-336]
 • زنگنه شهرکی، سعید تحلیل فضایی کیفیت زندگی در سکونتگاه‎های غیر رسمی منطقۀ کلانشهری تهران (مطالعۀ موردی: اسلام‎آباد، صالح‎آباد) [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 177-196]
 • زینی وند، علی فرصت‌‌ها و چالش‌‌های همگرایی منطقه‌ای در خلیج فارس [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 731-755]
 • زینی وند، علی موقعیت راهبردی ژئواکونومیک خلیج فارس و رقابت قدرت ها در قرن بیست‎ویکم [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 311-336]

س

 • سالاری مقدم، زهرا تحلیل فضایی کیفیت زندگی در سکونتگاه‎های غیر رسمی منطقۀ کلانشهری تهران (مطالعۀ موردی: اسلام‎آباد، صالح‎آباد) [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 177-196]
 • سالکی، محمد علی ارزیابی و پهنه بندی لرزهای شهر تبریز با استفاده از منطق Fuzzy با تلفیق AHP و TOPSIS در محیط ARCGIS [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 697-717]
 • سجاسی قیداری، حمدالله الگوی توسعۀ کارآفرینی اکوتوریسم در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: روددره های گردشگری استان تهران) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 273-292]
 • سعیدی رضوانی، نوید نگاهی جدید به عوامل مؤثر بر دسترسی(مطالعۀ موردی: شیراز،محلۀ معالی‎آباد و ملاصدرا) [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 215-236]
 • سفالیان، امید چکیده های انگلیسی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 30-1]
 • سیف الدینی، فرانک بررسی تأثیر کاربری اراضی شهری در شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری(مطالعۀ موردی: منطقۀ 17 شهرداری تهران) [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 49-68]
 • سلاورزی زاده، محمد پهنه بندی کاربری توسعة شهری با استفاده از منطق فازی (fuzzy) در محیط سامانة اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعة موردی: گرگان، گنبد و علی‌‌آباد) [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 809-823]
 • سلطانی، ناصر تحلیلی بر نقش مذهب در توسعة گردشگری مذهبی [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 825-841]
 • سلطانزاده، حسین نقش جغرافیا و فرهنگ در شکل‌گیری بام در واحدهای مسکونی [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 449-464]
 • سلمانی صمدی، رامین چکیده های انگلیسی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 30-1]

ش

 • شاه دوستی، حسین فرصت‌‌ها و چالش‌‌های همگرایی منطقه‌ای در خلیج فارس [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 731-755]
 • شاهسونی، داوود پیش‎بینی ماهانۀ تقاضای گردشگر برای مجموعۀ تاریخی تخت جمشید [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 69-84]
 • شرفی، حجت اله تحلیل تطبیقی شاخص‌های توسعۀ پایدار شهر بم بعد از زلزلۀ سال 1382 با سایر نواحی شهری کشور [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 587-602]
 • شریفی، انور برنامه‎ریزی راهبردی توسعۀ گردشگردی تفرجگاه بند ارومیه [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 523-540]
 • شعبان جولا، الهه ارزیابی کالبد محله‌‌‌های قدیمی شهری در پاسخ‌دهی به احساس امنیت (نمونة موردی: محلة ملک‌آباد شهر قزوین) [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 791-808]
 • شعبان زاده نمینی، رضا تحلیل آسیب پذیری بافت شهری در برابر زلزله (منطقه مورد مطالعه: منطقه دو شهرداری تهران) [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 843-856]
 • شکرپور، مجید چکیده های انگلیسی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 30-1]
 • شوشتری، سید محمد جواد ژئوپلیتیک شیعه یا هلال شیعه (مبانی، اهداف و رویکردها) [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 197-214]

ص

 • صحرایی خانقاه، محدثه ارزیابی و تحلیل رضایت مندی مدیران محلی از خدمات سازمان‌های محلی مطالعة موردی:‌ روستاهای شهرستان شیروان و چرداول [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 771-789]
 • صدقی، محمد چکیده های انگلیسی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 30-1]
 • صرافی، مظفر رویکرد نو منطقه گرایی در راستای ارتقای نظام مدیریت توسعة فضایی ایران [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 857-874]

ض

 • ضرغامی، برزین ژئوپلیتیک شیعه یا هلال شیعه (مبانی، اهداف و رویکردها) [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 197-214]

ع

 • عزتی، عزت اله کانون‎های جغرافیایی مدیریت جریان سرمایه در مقیاس جهانی و ظهور مفهوم نقاط استراتژیک مالی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 1-14]
 • عزیزی، محمد مهدی ارزیابی کالبد محله‌‌‌های قدیمی شهری در پاسخ‌دهی به احساس امنیت (نمونة موردی: محلة ملک‌آباد شهر قزوین) [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 791-808]
 • علیان، مهدی شناسایی و ارزیابی گستره های فضایی فقر شهری در شهر یزد [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 677-695]

غ

 • غفاری گیلانده، عطا مقایسۀ کارآیی فنون تحلیل چندمعیاری در بررسی تناسب ارضی (مطالعۀ موردی: مکان‎یابی محل دفن پسماندهای شهری شیراز) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 427-448]
 • غلامی، بهادر جغرافیای سیاسی و حقوق بین‎الملل دریاها [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 337-360]
 • غلامی، عبدالوهاب مقایسۀ کارآیی فنون تحلیل چندمعیاری در بررسی تناسب ارضی (مطالعۀ موردی: مکان‎یابی محل دفن پسماندهای شهری شیراز) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 427-448]

ف

 • فرجی سبکبار، حسنعلی پیش‎بینی ماهانۀ تقاضای گردشگر برای مجموعۀ تاریخی تخت جمشید [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 69-84]
 • فرجی سبکبار، حسنعلی سطح‎بندی فضایی محورهای گردشگری استان فارس بر مبنای خدمات و تسهیلات گردشگری [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 561-586]

ق

 • قادریان، مسعود گونه‎شناسی بافت های روستاشهری؛ گام نخست در چشم‌اندازسازی روستاشهرها (مطالعۀ موردی گونه‎شناسی: بافت‌های روستاشهری یزد) [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 635-656]
 • قادری مطلق، ایرج تحلیل تأثیر عملکردهای محله‎ای بر رفتار سفر شهروندان (مورد مطالعه: شهر رشت) [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 657-676]
 • قالیباف، محمدباقر تبیین جغرافیایی بنیادهای هویت در مقیاس محلی [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 505-522]
 • قالیباف، محمّد باقر بسترهای ژئوپلیتیکی قاچاق کالا و ارز با تأکید بر بازارچه‎های مرزی (مطالعۀ موردی: استان کرمانشاه) [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 465-484]
 • قائدرحمتی، صفر مکان‎یابی مراکز امدادرسانی در شهر یزد با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‎ای و GIS FUZZY [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 85-101]
 • قائد رحمتی، صفر تحلیل آسیب پذیری بافت شهری در برابر زلزله (منطقه مورد مطالعه: منطقه دو شهرداری تهران) [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 843-856]
 • قدیری، محمود سنجش و ارزیابی الگوی گسترش فیزیکی شهر یزد [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 255-272]
 • قدیری معصوم، مجتبی وضعیت اشتغال در مناطق روستایی ایران طی سال های 1385 ـ 1335 (مطالعۀ موردی: مناطق روستایی استان اصفهان) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 379-398]
 • قنبری، مرتضی ارزیابی و تحلیل رضایت مندی مدیران محلی از خدمات سازمان‌های محلی مطالعة موردی:‌ روستاهای شهرستان شیروان و چرداول [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 771-789]

ک

 • کبودی، عبدالله پهنه بندی کاربری توسعة شهری با استفاده از منطق فازی (fuzzy) در محیط سامانة اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعة موردی: گرگان، گنبد و علی‌‌آباد) [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 809-823]
 • کریمی پاشاکی، سجاد اقیانوس منجمد شمالی، صحنۀ تقابل ژئواکونومیکی و ژئواستراتژیکی قدرت‎های بزرگ [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 31-48]
 • کلانتری، محسن بررسی تأثیر کاربری اراضی شهری در شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری(مطالعۀ موردی: منطقۀ 17 شهرداری تهران) [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 49-68]

گ

 • گلین شریف ادینی، جواد تحلیل فضایی کیفیت زندگی در سکونتگاه‎های غیر رسمی منطقۀ کلانشهری تهران (مطالعۀ موردی: اسلام‎آباد، صالح‎آباد) [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 177-196]
 • گیوه چی، سعید بهینه‌سازی حمل و نقل درون‌شهری یزد و علل وقوع تصادفات رانندگی [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 293-310]

ل

 • لشگری تفرشی، احسان کانون‎های جغرافیایی مدیریت جریان سرمایه در مقیاس جهانی و ظهور مفهوم نقاط استراتژیک مالی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 1-14]

م

 • ماندگار، علی موقعیت راهبردی ژئواکونومیک خلیج فارس و رقابت قدرت ها در قرن بیست‎ویکم [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 311-336]
 • محمدی، جمال پهنه بندی کاربری توسعة شهری با استفاده از منطق فازی (fuzzy) در محیط سامانة اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعة موردی: گرگان، گنبد و علی‌‌آباد) [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 809-823]
 • محمدی، حمید رضا تبیین نسبت و همبستگی توسعه و امنیت عمومی در چارچوب تقسیمات کشوری ایران مطالعۀ موردی: شکل‎گیری استان قزوین [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 399-414]
 • محمدی، علیرضا تحلیل مکانی و کارکردی خدمات پیشرفته پشتیبان تولید در راستای پیوند تهران با شبکه شهرهای جهانی (مطالعۀ موردی: شرکت های کارگزاری خدمات بیمه آسیا) [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 237-254]
 • میراحمدی، فاطمه سادات جغرافیای سیاسی و حقوق بین‎الملل دریاها [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 337-360]
 • میر احمدی باباحیدری، فاطمه سادات مطالعۀ تطبیقی قانون اساسی ایران و پاکستان از نظر مبانی حقوق شهروندی و تأثیر آن برحفظ وحدت ملی [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 151-176]
 • میرجلالی، اکبر نقش نهاد خیریه‌ای کمیتة امداد در بهبود کیفیت فیزیکی مسکن مددجویان زیر پوشش روستایی (نمونة موردی: بخش کندوان، شهرستان میانه) [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 875-887]
 • میرحیدر، دره جغرافیای سیاسی و حقوق بین‎الملل دریاها [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 337-360]
 • مشکینی، ابوالفضل تحلیل آسیب پذیری بافت شهری در برابر زلزله (منطقه مورد مطالعه: منطقه دو شهرداری تهران) [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 843-856]
 • مطیعی لنگرودی، سیدحسن برنامه‎ریزی راهبردی توسعۀ گردشگردی تفرجگاه بند ارومیه [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 523-540]
 • مظاهریان، حامد طراحی کمپ‌های تفریحی- گردشگری (مطالعة موردی: سیلوانا) [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 719-730]
 • ممدوحی، امیررضا سازمان فضایی در نظام شهری ایران با استفاده از تحلیل جریان هوایی افراد [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 125-150]
 • منافی آذر، رضا بررسی تطبیقی عوامل و موانع پذیرش شیوه‎های نوین آبیاری در بین کشاورزان (مطالعۀ موردی: شهرستان میاندوآب) [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 615-634]
 • منوچهری میاندوآب، ایوب ارزیابی و پهنه بندی لرزهای شهر تبریز با استفاده از منطق Fuzzy با تلفیق AHP و TOPSIS در محیط ARCGIS [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 697-717]
 • مهجور، فیروز بافت تاریخی تهران، تبدیل تهدیدها به فرصت‎ها [دوره 46، شماره 1، 1393، صفحه 103-124]
 • مهدوی حاجیلویی، مسعود توسعة گردشگری زمستانی در مقاصد روستایی (مطالعة موردی: روستا‌های حاشیة پیست اسکی شمشک شمال تهران) [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 889-903]
 • موسوی، میرنجف تحلیلی بر نقش مذهب در توسعة گردشگری مذهبی [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 825-841]

ن

 • نجاتی علاف، ناصر رویکرد نو منطقه گرایی در راستای ارتقای نظام مدیریت توسعة فضایی ایران [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 857-874]
 • نجفی، محمد سعید گرمایش جهانی و جایگاه آن در تحولات ژئوپلیتیک نظام جهانی [دوره 46، شماره 2، 1393، صفحه 361-378]
 • نصیری، محمد بررسی گسترش افقی شهر مشهد در چند دهۀ اخیر و تأثیر آن بر منابع آب [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 485-504]
 • نظری، عبدالحمید بررسی تطبیقی عوامل و موانع پذیرش شیوه‎های نوین آبیاری در بین کشاورزان (مطالعۀ موردی: شهرستان میاندوآب) [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 615-634]

و

 • ولیقلی زاده، علی بررسی و تحلیل موانع ژئوپلیتیکی مناسبات اقتصادی ایران جمهوری آذربایجان [دوره 46، شماره 3، 1393، صفحه 541-560]

ی

 • یزدان پناه درو، کیومرث تحلیلی بر چشم‌اندازهای نظری دربارة جهانی‌شدن: نظریة مزیت ویژگی مکانی [دوره 46، شماره 4، 1393، صفحه 757-770]