موضوعات = جغرافیا و برنامه ریزی شهری
تحلیلِ پژوهش‏های عدالت فضایی در برخورداری از خدمات شهری در ایران

دوره 53، شماره 3، مهر 1400، صفحه 793-810

10.22059/jhgr.2020.296238.1008074

علی خاکساری؛ امیرحسین معصومی فر؛ مریم آسایش


واکاوی تأثیر مؤلفه‏ های مدیریت دانش بر عملکرد مدیریت شهری (مطالعۀ موردی: شهر یزد)

دوره 53، شماره 3، مهر 1400، صفحه 999-1013

10.22059/jhgr.2020.301246.1008108

سمیه احمدی نژاد؛ محمدحسین سرائی؛ محمد رضا رضایی؛ رضا مستوفی الممالکی


بررسی آثار تحریم‌های هسته‌ای بر کیفیت زندگی شهروندان شهر آمل

دوره 53، شماره 2، تیر 1400، صفحه 389-408

10.22059/jhgr.2020.267762.1007798

امیرحسین خادمی؛ محمدرحیم رهنما؛ الهام داوری


تحلیل شاخص‌های کیفیت زندگی در محلات شهری (مطالعۀ موردی: شهر کوهبنان)

دوره 53، شماره 2، تیر 1400، صفحه 409-426

10.22059/jhgr.2020.258930.1007714

محمود قدیری؛ حسن حکمت‌نیا؛ مریم سیف الهی


سنجش تأثیرپذیری شهر از نماگرهای شهر هوشمند (مطالعۀ موردی: شهر زنجان)

دوره 53، شماره 2، تیر 1400، صفحه 521-543

10.22059/jhgr.2020.287972.1008000

جلیل محمدی؛ علیرضا محمدی؛ عطا غفاری گیلانده؛ محمد حسن یزدانی


سنجش و ارزیابی بعد عینی زیست پذیری شهری در مناطق دهگانۀ کلانشهر تبریز

دوره 53، شماره 2، تیر 1400، صفحه 545-565

10.22059/jhgr.2020.286057.1007981

الهام آسیابانی پور؛ علی پناهی؛ حسن احمد زاده


بررسی نگرش شهروندان به اثرات خزش شهری (مورد مطالعه: شهر دماوند)

دوره 53، شماره 2، تیر 1400، صفحه 673-695

10.22059/jhgr.2020.285523.1007975

ناصر بیات؛ محمد رضا پورغلامی سروندانی؛ هادی فدایی؛ علی اصانلو


تحلیل نیروهای موثر در شهری شدن رانت در قالب طرح های آماده سازی زمین مسکونی شهری (مطالعۀ موردی: شهر زنجان)

دوره 53، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 85-103

10.22059/jhgr.2019.282830.1007949

شهریور روستایی؛ رحیم حیدری چیانه؛ اکبر اصغری زمانی؛ رحیم توسلیان