پژوهشهای جغرافیای انسانی (JHGR) - مقالات آماده انتشار