دوره و شماره: دوره 49، شماره 3، مهر 1396، صفحه 485-731 

مقاله علمی پژوهشی

تحلیلی بر وضعیت ساختاری-کالبدی شهر مهاباد از منظر راهبرد توسعۀ شهری (CDS)

صفحه 485-504

10.22059/jhgr.2014.51257

کرامت اله زیاری؛ سعید قاسمی؛ علی مهدی؛ معصومه مهدیان بهنمیری


الگوسازی تغییرات کاربری اراضی دهستان‌های استان اصفهان با استفاده از مدل GWT-test

صفحه 505-518

10.22059/jhgr.2015.55545

مهرانگیز رضائی؛ بیژن رحمانی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ عبدالرضا رحمانی فضلی


بازاندیشی در مفهوم Territory از نگاه جغرافیای سیاسی ایران

صفحه 693-711

10.22059/jhgr.2017.61889

محمد زهدی گهرپور؛ یاشار ذکی؛ روزبه زرین‌کوب؛ بهادر زارعی