نمایه نویسندگان

آ

 • آروین، عباس‏علی تحلیل فضایی پراکنش خدمات عمومی شهری با استفاده از ماتریس فاصله اقلیدسی (مطالعه موردی: شهر یزد) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1373-1389]
 • آزادی، سعید مدل‌‌سازی ارتباط فضایی سرطان‌‌های ریه با فاکتورهای محیط ساخته‌‌شده در محلات شهر تهران [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1153-1176]
 • آقایی، لیلا به‏ کارگیری مدل تحلیل مسیر برای ارزیابی طرح ‏ناحیه‏ محوری با معیارهای شهرداری الکترونیک (مطالعه موردی: منطقه 6 و 15 شهرداری تهران) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 971-992]

ا

 • ابراهیمی، لیلی نقش رضایت شهروندان بر رفتارهای مثبت شهروندی (مطالعه موردی: شهر مشهد) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 39-54]
 • اجزاءشکوهی، محمد ارزیابی شاخص های پایداری اجتماعی در شهرهای استان آذربایجان غربی [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1257-1273]
 • احدنژاد روشتی، محسن مدل‌‌سازی ارتباط فضایی سرطان‌‌های ریه با فاکتورهای محیط ساخته‌‌شده در محلات شهر تهران [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1153-1176]
 • احمدی، عبدالرحمان تحلیل اثرات مشارکت در فعالیت‏ های اقتصادی بر نشاط زنان روستایی (مطالعۀ موردی: بخش خاوومیرآباد شهرستان مریوان) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 221-239]
 • ادبی ممقانی، محمّد تحلیل سطح پذیرش فناوری انرژی خورشیدی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: مناطق روستایی شهرستان کلیبر و شهرستان خداآفرین- استان آذربایجان شرقی) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 283-301]
 • ایزدی، پگاه تحلیل نقش هم‌افزایی میان‌نهادی در بازآفرینی شهری با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه (مطالعة موردی: منطقۀ ۸ شهرداری شیراز) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 241-261]
 • استیری، مهرداد بررسی نقش متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در سازمان‏ های عمومی ارائه‏ کننده خدمات شهری [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1475-1492]
 • اسدی، یاسمن بررسی کیفیت محیط ‏زیست زندگی شهری با استفاده از تحلیل چندمعیارۀ مکانی (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 تهران) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 367-383]
 • اسدی، یاسمن بررسی تأثیرات کاربری زمین و پوشش گیاهی بر جزایر گرمایی شهری با استفاده از سنجه‏ های سیمای سرزمین (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 تهران) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 759-773]
 • اسدی، صالح تبیین سناریوهای مسکن گروه های آسیب ‏پذیر شهری (مطالعه موردی: کلان‏ شهر تهران) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 871-888]
 • اسمعیلی، شیوا امکان‌سنجی بهره‌گیری از استراتژی‌های سازگاری و کاهش‌اثر در مقابله با جزایرگرمایی شهری (مطالعۀ موردی: کلان شهر تهران) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 263-281]
 • اصغری زمانی، اکبر تحلیل و سنجش عوامل اقتصادی مؤثر بر توانمندسازی زنان در محلات فرودست شهری (مطالعۀ موردی: سکونتگاه های غیررسمی شهر ایلام) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 303-321]
 • افسر، مجید تحلیل آسیب‌پذیری بافت‌های قدیمی شهر کاشان در برابر زلزله [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 111-130]
 • اقدر، حسین ارزیابی توزیع مکانی دمای سطح زمین شهرستان بهبهان در سال‌های 1378 تا 1392 با کاربرد سنجش از دور حرارتی [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 817-832]
 • اکبری، مجید تحلیل فضایی پارک‏ها و فضاهای سبز شهری با استفاده از مدل کوپراس و GIS (مورد مطالعه: مناطق 22گانة شهر تهران) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 437-455]
 • اکرمی نیا، محمد تبیین مراحل و عوامل‌ زمینه‌ساز بحران ژئوپلیتیکی کردستان عراق بر مبنای مدل مایکل برچر [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 613-637]
 • امیری، علی بررسی تأثیر جدایی‌گزینی اکولوژیکی بر رفتارهای انتخاباتی شهروندان (مطالعۀ موردی: شورای شهر خرم‏ آباد) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 675-696]
 • امیراحمدیان، بهرام تحلیل راهبرد فدراسیون روسیه در قبال همسایگان از منظر جغرافیای استراتژیک [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 833-849]
 • امینی، عباس پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‏ای لندست (مطالعه موردی: دشت خان‏ میرزا) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 419-436]
 • انصاری، آذرنوش مدل ‏سازی آسیب‏ پذیری بافت‏ های شهری تحت سناریوهای مختلف به‏ منظور مدیریت بحران در برابر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ یک شهرداری تهران) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1275-1293]
 • انصاری، مجتبی تبیین معیارهای حیات مبتنی بر علم بیونیک در برنامه ریزی و طراحی سکونتگاه های انسانی [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 569-588]

ب

 • بابایی اقدم، فریدون تحلیل و سنجش عوامل اقتصادی مؤثر بر توانمندسازی زنان در محلات فرودست شهری (مطالعۀ موردی: سکونتگاه های غیررسمی شهر ایلام) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 303-321]
 • باقری بداغ آبادی، محسن پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‏ای لندست (مطالعه موردی: دشت خان‏ میرزا) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 419-436]
 • باقری کشکولی، علی تحلیل فضایی شاخص های توسعۀ پایدار به منظورتحقق پذیری شهرهای خلاق (مطالعۀ موردی: شهرهای استان یزد) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 793-816]
 • بحرینی، سیدحسین ارزیابی رابطۀ کنش ارتباطی و پایداری شهری (مطالعۀ موردی: شهر تهران) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 89-109]
 • بختیاری، نرجس بررسی الگوی فضایی مصرف آب خانگی در اصفهان و تحلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 515-531]
 • بدیعی ازنداهی، مرجان مقایسۀ مفهوم «حاکمیت ملی» در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 347-365]
 • بذرگر، محمد رضا ارزیابی امکان قرارگیری شاخص دسترسی در میان شاخص های اصلی شکوفایی شهری (مطالعۀ موردی: شهر شیراز) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 457-476]
 • برادران هروی، فاطمه تبیین تمایزات حریم‌خواهی ساکنان در مسکن بومی چهار پهنه اقلیمی ایران [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 1031-1053]
 • بیرانوندزاده، مریم کاربست تحلیلی- ساختاری بازآفرینی پایدار شهری (مطالعۀ موردی: شهر خرم‏ آباد) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 181-197]
 • برهانی، کاظم امکان‌سنجی بهره‌گیری از استراتژی‌های سازگاری و کاهش‌اثر در مقابله با جزایرگرمایی شهری (مطالعۀ موردی: کلان شهر تهران) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 263-281]
 • برهانی، کاظم تحلیل نیروهای پیشران تغییرات کاربری اراضی در کلان شهرها (مطالعۀ موردی: کلان شهر تهران) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1177-1195]
 • بشارتی فر، صادق تبیین الگو و تحلیل نحوۀ توزیع خدمات شهری در شهرهای نفت‌خیز (مطالعۀ موردی: آبادان) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1295-1318]
 • بیگدلی راد، وحید شناسایی معیارهای مؤثر بر پایداری اجتماعی و اقتصادی در مناطق روستایی ایران [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 147-163]
 • بمانیان، محمدرضا تبیین معیارهای حیات مبتنی بر علم بیونیک در برنامه ریزی و طراحی سکونتگاه های انسانی [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 569-588]
 • بیوک، محسن تبیین مراحل و عوامل‌ زمینه‌ساز بحران ژئوپلیتیکی کردستان عراق بر مبنای مدل مایکل برچر [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 613-637]

پ

 • پیشگاهی فرد، زهرا تبیین رهیافت های منطقه گرایی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر قفقاز و آسیای مرکزی [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1511-1528]
 • پناهی، علی شناخت نقاط حادثه‌خیز محورهای استان البرز با استفاده از ‌روش تخمین تراکم کرنل [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 939-951]
 • پویان، محمد حسن مدل ‏سازی آسیب‏ پذیری بافت‏ های شهری تحت سناریوهای مختلف به‏ منظور مدیریت بحران در برابر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ یک شهرداری تهران) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1275-1293]
 • پور طاهری، مهدی تحلیل سطح پذیرش فناوری انرژی خورشیدی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: مناطق روستایی شهرستان کلیبر و شهرستان خداآفرین- استان آذربایجان شرقی) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 283-301]
 • پورمحمدی، محمدرضا واکاوی نقش طرح ‏های ساختاری- راهبردی در تحقق انگاره حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: منطقه 22 شهر تهران) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1357-1371]
 • پیوسته گر، یعقوب ارائه مدل اکتشافی ـ تجربی عوامل بازدارنده تحقق‌پذیری طرح‌های جامع شهری (مطالعۀ موردی: کلان‏ شهر شیراز) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1391-1408]

ت

 • تردست، زهرا تبیین الگوی شهروند بیوفیلیک (مطالعه موردی: مناطق 9 و10 کلان شهر تهران) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 993-1008]
 • ترکمن نیا، نعیمه سنجش تطبیقی معیارهای رشد هوشمند شهری در نواحی شش‏گانۀ منطقۀ 6 تهران [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 775-792]
 • تفکری، اکرم تبیین سیاست ‏های مستقیم دولت در زمین شهری بر الگوهای رشد پیراشهری کلان‏ شهر (مطالعه موردی: شهرهای شرق تهران) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 903-919]
 • تقوایی، مسعود بررسی الگوی فضایی مصرف آب خانگی در اصفهان و تحلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 515-531]
 • توکلان، علی تحلیلی براثرگذاری ابعاد مدیریت شهری بر شاخص‌های زیست‌پذیری شهری (مطالعۀ موردی: شهر شهرکرد) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 1055-1069]
 • توکلی نیا، جمیله کاربست تحلیلی- ساختاری بازآفرینی پایدار شهری (مطالعۀ موردی: شهر خرم‏ آباد) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 181-197]

ج

 • جلالیان، حمید تحلیل فضایی پایداری سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: استان قم) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 953-969]
 • جلالیان، سیداسحاق اثر سواد جغرافیایی گردشگری راهنمایان تور بر رضایتمندی گردشگران [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1217-1233]
 • جلالیان، سید اسحاق تبیین الگوی شهروند بیوفیلیک (مطالعه موردی: مناطق 9 و10 کلان شهر تهران) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 993-1008]
 • جلوخانی نیارکی، محمدرضا بررسی کیفیت محیط ‏زیست زندگی شهری با استفاده از تحلیل چندمعیارۀ مکانی (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 تهران) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 367-383]
 • جلوخانی نیارکی، محمدرضا سامانه پارکینگ‏ یاب شهروندمحور مبتنی بر تحلیل تصمیم‏ گیری چندمعیاره مکان ‏آگاه [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1493-1509]
 • جهان بین، رضا تحلیل و سنجش عوامل اقتصادی مؤثر بر توانمندسازی زنان در محلات فرودست شهری (مطالعۀ موردی: سکونتگاه های غیررسمی شهر ایلام) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 303-321]
 • جهانگیر، ابراهیم شناخت نقاط حادثه‌خیز محورهای استان البرز با استفاده از ‌روش تخمین تراکم کرنل [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 939-951]

چ

 • چراغعلی خانی، علی رتبه‏ بندی عوامل مؤثر بر انتخاب مکان هدف گردشگری در صنعت گردشگری ایران (با استفاده از مدل دیمتل) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 1071-1081]

ح

 • حاتمی نژاد، حسین سنجش تطبیقی معیارهای رشد هوشمند شهری در نواحی شش‏گانۀ منطقۀ 6 تهران [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 775-792]
 • حاجی زاده، مریم تبیین سطوح خلاقیت شهری در نظام شهری کلان شهرها (مطالعه موردی : کلان شهر کرج) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 385-400]
 • حاجی نژاد، علی تحلیل نقش هم‌افزایی میان‌نهادی در بازآفرینی شهری با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه (مطالعة موردی: منطقۀ ۸ شهرداری شیراز) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 241-261]
 • حج فروش، شهاب الدین ارزیابی مطلوبیت طراحی فضاهای مسکونی برای معلولان جسمی- حرکتی با رویکرد شهر دوستدار معلولان (مطالعه موردی: شهر یزد) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1433-1452]
 • حسام، مهدی بررسی شبکۀ روابط اجتماعی بهره ‏برداران از منابع آب در راستای مدیریت بهینه (مطالعۀموردی: نخلستان‏ های بخش شرقی شهر فدامی، شهرستان داراب) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 501-514]
 • حسامی، سمیه بررسی نقش متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در سازمان‏ های عمومی ارائه‏ کننده خدمات شهری [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1475-1492]
 • حسنی، محمد تبیین نابرابری جغرافیایی فرصت ‏های دسترسی به آموزش عالی و ارائۀ مدل به ‏منظور آمایش و نیل به عدالت آموزشی (مطالعۀ موردی: شهرستان‏ های استان آذربایجان غربی) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 165-180]
 • حسینی، سید مصطفی سنجش و ارزیابی شاخص های شهر هوشمند در کلان‌شهر اهواز [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 589-611]
 • حسینی خواه، حسین برنامه ریزی توسعۀ منطقه ای بر پایۀ روش آینده پژوهی تحلیل اثرات متقاطع و سناریو نویسی سایب (مطالعۀ موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 657-674]
 • حسنعلی زاده، میلاد تحلیل فضایی شاخص های سالمندی در نواحی شهری و روستایی ایران [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 921-937]
 • حکیمی، هادی سنجش عدالت فضایی شاخص های کمی و کیفی مسکن در حوزه های شهری ( مطالعه موردی: شهر ارومیه) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 1009-1029]
 • حکمت نیا، حسن بررسی نقش مشارکت مردمی در به ‏سازی بافت فرسودۀ محلۀ فهادان شهر یزد [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 639-656]
 • حمزه، سعید بررسی تأثیرات کاربری زمین و پوشش گیاهی بر جزایر گرمایی شهری با استفاده از سنجه‏ های سیمای سرزمین (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 تهران) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 759-773]
 • حمزه نژاد، مهدی تبیین تمایزات حریم‌خواهی ساکنان در مسکن بومی چهار پهنه اقلیمی ایران [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 1031-1053]

خ

 • خوش لهجه، سید علی رتبه‏ بندی عوامل مؤثر بر انتخاب مکان هدف گردشگری در صنعت گردشگری ایران (با استفاده از مدل دیمتل) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 1071-1081]

د

 • دادورخانی، فضیله غربالگری زیست‌محیطی اقدامات استراتژیک توسعۀ روستایی با تأکید بر سند راهبردی توسعۀ اقتصادی در استان خوزستان [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 323-346]
 • دارابخانی، رسول شناخت نقاط حادثه‌خیز محورهای استان البرز با استفاده از ‌روش تخمین تراکم کرنل [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 939-951]
 • دانش پور، حمیدرضا ارزیابی امکان قرارگیری شاخص دسترسی در میان شاخص های اصلی شکوفایی شهری (مطالعۀ موردی: شهر شیراز) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 457-476]
 • دانشور خرم، عاطفه تحلیل آسیب‌پذیری بافت‌های قدیمی شهر کاشان در برابر زلزله [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 111-130]
 • درسخوان، رسول واکاوی نقش طرح ‏های ساختاری- راهبردی در تحقق انگاره حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: منطقه 22 شهر تهران) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1357-1371]

ذ

 • ذکی، یاشار تعیین راهبردهای هیدروپلیتیکی ایران در حوضه آبریز اروند [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1529-1549]

ر

 • ریاحی، وحید عوامل مؤثر بر تخلیه اضطراری روستاهای کوهستانی در مواقع خطر سیل (مورد مطالعه: شهرستان پل ‏دختر) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 401-418]
 • ربیعی، حسین تحلیل راهبرد فدراسیون روسیه در قبال همسایگان از منظر جغرافیای استراتژیک [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 833-849]
 • رحمانی فضلی، عبدالرضا تحلیل فضایی پایداری سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: استان قم) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 953-969]
 • رضایی، محمد رضا ارزیابی مطلوبیت طراحی فضاهای مسکونی برای معلولان جسمی- حرکتی با رویکرد شهر دوستدار معلولان (مطالعه موردی: شهر یزد) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1433-1452]
 • رضایی، مریم بررسی تأثیر جدایی‌گزینی اکولوژیکی بر رفتارهای انتخاباتی شهروندان (مطالعۀ موردی: شورای شهر خرم‏ آباد) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 675-696]
 • رضاپور، مریم ارزیابی رابطۀ کنش ارتباطی و پایداری شهری (مطالعۀ موردی: شهر تهران) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 89-109]
 • رضاعلی، عماد رتبه‏ بندی عوامل مؤثر بر انتخاب مکان هدف گردشگری در صنعت گردشگری ایران (با استفاده از مدل دیمتل) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 1071-1081]
 • رضا علی، فرزاد بررسی نقش متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در سازمان‏ های عمومی ارائه‏ کننده خدمات شهری [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1475-1492]
 • رفیعیان، مجتبی تحلیل نیروهای پیشران تغییرات کاربری اراضی در کلان شهرها (مطالعۀ موردی: کلان شهر تهران) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1177-1195]
 • رفیعی مهر، حسین سنجش کیفیت زندگی از دیدگاه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی: مناطق 2 و 16 شهری تهران) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 1-15]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا تحلیل سطح پذیرش فناوری انرژی خورشیدی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: مناطق روستایی شهرستان کلیبر و شهرستان خداآفرین- استان آذربایجان شرقی) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 283-301]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا مدل‌‌سازی ارتباط فضایی سرطان‌‌های ریه با فاکتورهای محیط ساخته‌‌شده در محلات شهر تهران [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1153-1176]
 • رنگزن، کاظم ارزیابی توزیع مکانی دمای سطح زمین شهرستان بهبهان در سال‌های 1378 تا 1392 با کاربرد سنجش از دور حرارتی [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 817-832]
 • رهنما، محمدرحیم ارزیابی شاخص های پایداری اجتماعی در شهرهای استان آذربایجان غربی [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1257-1273]
 • رهنما، محمد رحیم نقش رضایت شهروندان بر رفتارهای مثبت شهروندی (مطالعه موردی: شهر مشهد) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 39-54]
 • رهنما، محمد رحیم سنجش و ارزیابی شاخص های شهر هوشمند در کلان‌شهر اهواز [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 589-611]
 • روان بخش، احمد تحلیل آسیب‌پذیری بافت‌های قدیمی شهر کاشان در برابر زلزله [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 111-130]
 • روستایی، شهریور تحلیل و سنجش عوامل اقتصادی مؤثر بر توانمندسازی زنان در محلات فرودست شهری (مطالعۀ موردی: سکونتگاه های غیررسمی شهر ایلام) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 303-321]
 • روستایی، شهریور سنجش عدالت فضایی شاخص های کمی و کیفی مسکن در حوزه های شهری ( مطالعه موردی: شهر ارومیه) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 1009-1029]

ز

 • زیاری، کرامت ‏الله سنجش کیفیت زندگی از دیدگاه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی: مناطق 2 و 16 شهری تهران) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 1-15]
 • زیاری، کرامت الله سنجش تطبیقی معیارهای رشد هوشمند شهری در نواحی شش‏گانۀ منطقۀ 6 تهران [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 775-792]
 • زیاری، یوسفعلی تحلیلی براثرگذاری ابعاد مدیریت شهری بر شاخص‌های زیست‌پذیری شهری (مطالعۀ موردی: شهر شهرکرد) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 1055-1069]
 • زارعی، بهادر همکاری‏ های ژئواکونومیکی و رقابت‏ های ژئوپلیتیکی چین و امریکا در منطقه آسیا- پاسیفیک در قرن بیست‏ ویکم [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 1103-1130]
 • زارعی، جواد سنجش کیفیت زندگی از دیدگاه عدالت اجتماعی (مطالعه موردی: مناطق 2 و 16 شهری تهران) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 1-15]
 • زالی، محمد رضا مرور نظامند و فراتحلیل کیفی پژوهش‌های اکوسیستم کارآفرینی [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 1083-1102]
 • زمانی، محسن تبیین رهیافت های منطقه گرایی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر قفقاز و آسیای مرکزی [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1511-1528]
 • زنگی آبادی، علی برنامه ریزی توسعۀ منطقه ای بر پایۀ روش آینده پژوهی تحلیل اثرات متقاطع و سناریو نویسی سایب (مطالعۀ موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 657-674]
 • زنگانه، احمد بررسی روند پراکنده رویی و تغییرات فضایی شهر بابل [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 889-902]
 • زنگنه، یعقوب بررسی الگوی فضایی مصرف آب خانگی در اصفهان و تحلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 515-531]
 • زنگنه، مهدی بررسی الگوی فضایی مصرف آب خانگی در اصفهان و تحلیل عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 515-531]
 • زنگنه شهرکی، سعید به‏ کارگیری مدل تحلیل مسیر برای ارزیابی طرح ‏ناحیه‏ محوری با معیارهای شهرداری الکترونیک (مطالعه موردی: منطقه 6 و 15 شهرداری تهران) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 971-992]

س

 • سجاسی قیداری، حمدالله تحلیل تأثیر مبلمان روستایی در افزایش کیفیت محیط کالبدی (مطالعه موردی: دهستان زوارم شیروان) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 55-74]
 • سرسنگی علی آباد، علیرضا سامانه پارکینگ‏ یاب شهروندمحور مبتنی بر تحلیل تصمیم‏ گیری چندمعیاره مکان ‏آگاه [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1493-1509]
 • سرور، رحیم ارزیابی توسعۀ پایدار شهری با تأکید بر شاخص‌های توسعۀ میان‌افزای شهری (مطالعۀ موردی: مناطق هشت‌گانۀ شهر اهواز) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1319-1337]
 • سعیدی رضوانی، نوید ارزیابی امکان قرارگیری شاخص دسترسی در میان شاخص های اصلی شکوفایی شهری (مطالعۀ موردی: شهر شیراز) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 457-476]
 • سلطان زاده، حسین تبیین کارکرد دفاعی سکونتگاه ‏های زیرزمینی ایران (مطالعۀ موردی: شهر زیرزمینی گلستان نیر) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 551-568]
 • سمیعی فرد، سیما تدوین اولویت مؤلفه ‏های تعاملات اجتماعی در مراکز سالمندان (مطالعۀ موردی: مراکز سالمندان ‏هاتف و آرام در قزوین) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 131-146]
 • سهیلی، جمال الدین تدوین اولویت مؤلفه ‏های تعاملات اجتماعی در مراکز سالمندان (مطالعۀ موردی: مراکز سالمندان ‏هاتف و آرام در قزوین) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 131-146]

ش

 • شایان، حمید تحلیل تأثیر مبلمان روستایی در افزایش کیفیت محیط کالبدی (مطالعه موردی: دهستان زوارم شیروان) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 55-74]
 • شایسته، کامران ارزیابی توزیع مکانی دمای سطح زمین شهرستان بهبهان در سال‌های 1378 تا 1392 با کاربرد سنجش از دور حرارتی [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 817-832]
 • شریعت پناهی، مجید ولی ارزیابی توسعۀ پایدار شهری با تأکید بر شاخص‌های توسعۀ میان‌افزای شهری (مطالعۀ موردی: مناطق هشت‌گانۀ شهر اهواز) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1319-1337]
 • شریف زادگان، محمد حسین تحلیل عوامل تبیین‌کننده و عناصر اثرگذار بر مشارکت شهروندی (موردکاوی اصفهان) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1339-1355]
 • شریفی نیا، زهرا تحلیل موانع مشارکت مردم محلی در توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان بیشه ‏سر بخش مرکزی شهرستان قائم‏شهر) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 1131-1151]
 • شیرمحمدی، یزدان اثر سواد جغرافیایی گردشگری راهنمایان تور بر رضایتمندی گردشگران [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1217-1233]
 • شکاری نیری، جواد تبیین کارکرد دفاعی سکونتگاه ‏های زیرزمینی ایران (مطالعۀ موردی: شهر زیرزمینی گلستان نیر) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 551-568]
 • شماعی، علی تحلیل آسیب‌پذیری بافت‌های قدیمی شهر کاشان در برابر زلزله [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 111-130]

ص

 • صادقی سقدل، حسین تحلیل سطح پذیرش فناوری انرژی خورشیدی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: مناطق روستایی شهرستان کلیبر و شهرستان خداآفرین- استان آذربایجان شرقی) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 283-301]
 • صادقلو، طاهره تحلیل سبک مدیریت محلی در مناطق روستایی و تاثیر آن بر میزان مشارکت پذیری روستائیان (منطقۀ مورد مطالعه: روستاهای دهستان زرین گل شهرستان علی آباد) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 851-870]
 • صیدایی، اسکندر شناخت نقاط حادثه‌خیز محورهای استان البرز با استفاده از ‌روش تخمین تراکم کرنل [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 939-951]
 • صنایعی، علی مدل ‏سازی آسیب‏ پذیری بافت‏ های شهری تحت سناریوهای مختلف به‏ منظور مدیریت بحران در برابر زلزله (مطالعۀ موردی: منطقۀ یک شهرداری تهران) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1275-1293]

ض

 • ضرابی، اصغر تحلیل فضایی شاخص های توسعۀ پایدار به منظورتحقق پذیری شهرهای خلاق (مطالعۀ موردی: شهرهای استان یزد) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 793-816]

ط

 • طبیبیان، منوچهر ارزیابی رابطۀ کنش ارتباطی و پایداری شهری (مطالعۀ موردی: شهر تهران) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 89-109]
 • طلا، حسین پردازش فلسفی- مفهومی حق به شهر از منظر مدیریت شهری [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1235-1255]
 • طولابی نژاد، میثم عوامل مؤثر بر تخلیه اضطراری روستاهای کوهستانی در مواقع خطر سیل (مورد مطالعه: شهرستان پل ‏دختر) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 401-418]
 • طولابی نژاد، مهرشاد عوامل مؤثر بر تخلیه اضطراری روستاهای کوهستانی در مواقع خطر سیل (مورد مطالعه: شهرستان پل ‏دختر) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 401-418]

ع

 • عابدی، فرزانه اثر سواد جغرافیایی گردشگری راهنمایان تور بر رضایتمندی گردشگران [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1217-1233]
 • عبداله زاده، مهدی ارزیابی شاخص های پایداری اجتماعی در شهرهای استان آذربایجان غربی [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1257-1273]
 • عزیزی، ثریا تحلیل تأثیر مبلمان روستایی در افزایش کیفیت محیط کالبدی (مطالعه موردی: دهستان زوارم شیروان) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 55-74]
 • عزیزی، منصور واکاوی نقش طرح ‏های ساختاری- راهبردی در تحقق انگاره حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: منطقه 22 شهر تهران) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1357-1371]
 • عزیز پور، فرهاد تحلیل فضایی پایداری سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: استان قم) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 953-969]
 • عزیز پور، فرهاد تحول در نظام فعالیت و دگردیسی سازمان فضایی نواحی روستایی حاشیه زاینده‌رود (مطالعه موردی: ناحیه بن‌رود و جلگه (شهرستان اصفهان)) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1453-1474]
 • عزی مند، کیوان بررسی کیفیت محیط ‏زیست زندگی شهری با استفاده از تحلیل چندمعیارۀ مکانی (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 تهران) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 367-383]
 • علی پور، سمیه تبیین سطوح خلاقیت شهری در نظام شهری کلان شهرها (مطالعه موردی : کلان شهر کرج) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 385-400]
 • علی پور، عباس شناسایی و اولویت‏ بندی قابلیت ‏های گردشگری در مناطق کویری و بیابانی استان قم [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 17-37]
 • علیزاده، شیوا سنجش عدالت فضایی شاخص های کمی و کیفی مسکن در حوزه های شهری ( مطالعه موردی: شهر ارومیه) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 1009-1029]
 • علینقی پور، مریم ارزیابی سطوح توسعه ‏یافتگی با استفاده از تکنیک‏ های تصمیم‏ گیری چندمعیاره در بخش ‏های استان گیلان [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 75-87]
 • علوی، سیدعلی تبیین سناریوهای مسکن گروه های آسیب ‏پذیر شهری (مطالعه موردی: کلان‏ شهر تهران) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 871-888]
 • علوی، سیدمحسن تاب آوری زیرساخت آب رسانی شهری: با رویکرد تحلیل زمانی در راستای بازیابی عملکرد خطوط آب رسانی به شهروندان (مطالعۀ موردی: منطقۀ 2 تهران) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 533-550]

غ

 • غلامی، بهادر مقایسۀ مفهوم «حاکمیت ملی» در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 347-365]
 • غلامی، علی مرور نظامند و فراتحلیل کیفی پژوهش‌های اکوسیستم کارآفرینی [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 1083-1102]

ف

 • فیاضی، بی بی مرجان بررسی نقش متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در سازمان‏ های عمومی ارائه‏ کننده خدمات شهری [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1475-1492]
 • فنی، زهره کاربست تحلیلی- ساختاری بازآفرینی پایدار شهری (مطالعۀ موردی: شهر خرم‏ آباد) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 181-197]

ق

 • قادری، جعفر تحلیل نقش هم‌افزایی میان‌نهادی در بازآفرینی شهری با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه (مطالعة موردی: منطقۀ ۸ شهرداری شیراز) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 241-261]
 • قاسمی، محمد تحول در نظام فعالیت و دگردیسی سازمان فضایی نواحی روستایی حاشیه زاینده‌رود (مطالعه موردی: ناحیه بن‌رود و جلگه (شهرستان اصفهان)) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1453-1474]
 • قاسمی، محمد رضا برنامه ریزی توسعۀ منطقه ای بر پایۀ روش آینده پژوهی تحلیل اثرات متقاطع و سناریو نویسی سایب (مطالعۀ موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 657-674]
 • قانونی، حسین تحلیل عوامل تبیین‌کننده و عناصر اثرگذار بر مشارکت شهروندی (موردکاوی اصفهان) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1339-1355]
 • قائدرحمتی، صفر تبیین سناریوهای مسکن گروه های آسیب ‏پذیر شهری (مطالعه موردی: کلان‏ شهر تهران) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 871-888]
 • قائد رحمتی، صفر تحلیل نیروهای پیشران تغییرات کاربری اراضی در کلان شهرها (مطالعۀ موردی: کلان شهر تهران) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1177-1195]
 • قدیری معصوم، مجتبی مرور نظامند و فراتحلیل کیفی پژوهش‌های اکوسیستم کارآفرینی [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 1083-1102]
 • قدیری معصوم، مجتبی غربالگری زیست‌محیطی اقدامات استراتژیک توسعۀ روستایی با تأکید بر سند راهبردی توسعۀ اقتصادی در استان خوزستان [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 323-346]
 • قراگوزلو، هادی تحلیل فضایی پایداری سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: استان قم) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 953-969]
 • قربانی سپهر، آرش پردازش فلسفی- مفهومی حق به شهر از منظر مدیریت شهری [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1235-1255]
 • قلی نیا، صادق بررسی روند پراکنده رویی و تغییرات فضایی شهر بابل [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 889-902]
 • قیومی محمدی، حمید پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‏ای لندست (مطالعه موردی: دشت خان‏ میرزا) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 419-436]

ک

 • کامران، حسن تبیین کارکرد مؤلفه‌های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی شکل‏ گیری روابط در منطقة ژئوپلیتیک امریکای لاتین [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 709-732]
 • کیانی، علیرضا تحلیل فضایی پراکنش خدمات عمومی شهری با استفاده از ماتریس فاصله اقلیدسی (مطالعه موردی: شهر یزد) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1373-1389]
 • کیاورز مقدم، مجید بررسی تأثیرات کاربری زمین و پوشش گیاهی بر جزایر گرمایی شهری با استفاده از سنجه‏ های سیمای سرزمین (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 تهران) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 759-773]
 • کرمی، تاج ‏الدین بررسی روند پراکنده رویی و تغییرات فضایی شهر بابل [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 889-902]
 • کریمی، اسدالله تاب آوری زیرساخت آب رسانی شهری: با رویکرد تحلیل زمانی در راستای بازیابی عملکرد خطوط آب رسانی به شهروندان (مطالعۀ موردی: منطقۀ 2 تهران) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 533-550]
 • کریمیان، کیان پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‏ای لندست (مطالعه موردی: دشت خان‏ میرزا) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 419-436]
 • کلانتری خلیل آباد، حسین ارائه مدل اکتشافی ـ تجربی عوامل بازدارنده تحقق‌پذیری طرح‌های جامع شهری (مطالعۀ موردی: کلان‏ شهر شیراز) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1391-1408]
 • کمانرودی کجوری، موسی بررسی روند پراکنده رویی و تغییرات فضایی شهر بابل [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 889-902]

گ

 • گودرزی، صدراله امکان‌سنجی بهره‌گیری از استراتژی‌های سازگاری و کاهش‌اثر در مقابله با جزایرگرمایی شهری (مطالعۀ موردی: کلان شهر تهران) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 263-281]

ل

 • لطفی، حیدر باززنده ‏سازی فضا‏های باز اطراف رودخانه ‏های شهری و نقش آن در کیفیت زندگی و امنیت شهروندان (مطالعۀ موردی: رودخانۀ النگدره در شهر گرگان) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 199-219]

م

 • متقی، افشین بایسته‌های مدیریت سیاسی شهر در نظریه‌های انتقادی پسامدرن [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 697-707]
 • متقی، افشین پردازش فلسفی- مفهومی حق به شهر از منظر مدیریت شهری [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1235-1255]
 • متقی دستنایی، افشین تحلیل راهبرد فدراسیون روسیه در قبال همسایگان از منظر جغرافیای استراتژیک [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 833-849]
 • محمدی، احد نقد مبانی معرفتی مکتب پوزیتیویسم با تأکید بر علم جغرافیا [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 733-758]
 • محمدی، پژمان تحلیلی براثرگذاری ابعاد مدیریت شهری بر شاخص‌های زیست‌پذیری شهری (مطالعۀ موردی: شهر شهرکرد) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 1055-1069]
 • محمدی، سعدی تحلیل اثرات مشارکت در فعالیت‏ های اقتصادی بر نشاط زنان روستایی (مطالعۀ موردی: بخش خاوومیرآباد شهرستان مریوان) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 221-239]
 • محمدیاری، فاطمه ارزیابی توزیع مکانی دمای سطح زمین شهرستان بهبهان در سال‌های 1378 تا 1392 با کاربرد سنجش از دور حرارتی [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 817-832]
 • محمدی حمیدی، سمیه تحلیل فضایی پارک‏ها و فضاهای سبز شهری با استفاده از مدل کوپراس و GIS (مورد مطالعه: مناطق 22گانة شهر تهران) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 437-455]
 • محمدی حمیدی، سمیه سنجش و ارزیابی شاخص های شهر هوشمند در کلان‌شهر اهواز [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 589-611]
 • محمدی حمیدی، سمیه تحلیل و بررسی امنیت اجتماعی در مناطق شهری با مدل سازی معادلات ساختاری (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1197-1216]
 • محمدهیودی، محمدرضا تحلیل راهبرد فدراسیون روسیه در قبال همسایگان از منظر جغرافیای استراتژیک [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 833-849]
 • محمودی وانعلیا، نرجس سامانه پارکینگ‏ یاب شهروندمحور مبتنی بر تحلیل تصمیم‏ گیری چندمعیاره مکان ‏آگاه [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1493-1509]
 • میرآبادی، مصطفی تبیین الگو و تحلیل نحوۀ توزیع خدمات شهری در شهرهای نفت‌خیز (مطالعۀ موردی: آبادان) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1295-1318]
 • میراحمدی، فاطمه سادات مقایسۀ مفهوم «حاکمیت ملی» در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 347-365]
 • میرحسینی، سیدمجتبی تبیین معیارهای حیات مبتنی بر علم بیونیک در برنامه ریزی و طراحی سکونتگاه های انسانی [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 569-588]
 • میرزایی، جهان بین ارائه مدل اکتشافی ـ تجربی عوامل بازدارنده تحقق‌پذیری طرح‌های جامع شهری (مطالعۀ موردی: کلان‏ شهر شیراز) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1391-1408]
 • مسعود، محمد تاب آوری زیرساخت آب رسانی شهری: با رویکرد تحلیل زمانی در راستای بازیابی عملکرد خطوط آب رسانی به شهروندان (مطالعۀ موردی: منطقۀ 2 تهران) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 533-550]
 • مسعودی راد، ماندانا بررسی تأثیر جدایی‌گزینی اکولوژیکی بر رفتارهای انتخاباتی شهروندان (مطالعۀ موردی: شورای شهر خرم‏ آباد) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 675-696]
 • مشکینی، ابوافضل مدل‌‌سازی ارتباط فضایی سرطان‌‌های ریه با فاکتورهای محیط ساخته‌‌شده در محلات شهر تهران [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1153-1176]
 • مشکینی، ابوالفضل تبیین سطوح خلاقیت شهری در نظام شهری کلان شهرها (مطالعه موردی : کلان شهر کرج) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 385-400]
 • مشکینی، ابوالفضل تبیین سناریوهای مسکن گروه های آسیب ‏پذیر شهری (مطالعه موردی: کلان‏ شهر تهران) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 871-888]
 • مشکینی، ابوالفضل تحلیل نیروهای پیشران تغییرات کاربری اراضی در کلان شهرها (مطالعۀ موردی: کلان شهر تهران) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1177-1195]
 • مصطفوی، احسان مدل‌‌سازی ارتباط فضایی سرطان‌‌های ریه با فاکتورهای محیط ساخته‌‌شده در محلات شهر تهران [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1153-1176]
 • مطیعی لنگرودی، سیدحسن مرور نظامند و فراتحلیل کیفی پژوهش‌های اکوسیستم کارآفرینی [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 1083-1102]
 • مطیعی لنگرودی، سیدحسن غربالگری زیست‌محیطی اقدامات استراتژیک توسعۀ روستایی با تأکید بر سند راهبردی توسعۀ اقتصادی در استان خوزستان [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 323-346]
 • مظاهری، مصطفی تبیین کارکرد مؤلفه‌های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی شکل‏ گیری روابط در منطقة ژئوپلیتیک امریکای لاتین [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 709-732]
 • ملکی، پریسا مدل‌‌سازی ارتباط فضایی سرطان‌‌های ریه با فاکتورهای محیط ساخته‌‌شده در محلات شهر تهران [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1153-1176]
 • ملکی، شهرام شناسایی معیارهای مؤثر بر پایداری اجتماعی و اقتصادی در مناطق روستایی ایران [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 147-163]
 • منوچهری، سوران تحلیل اثرات مشارکت در فعالیت‏ های اقتصادی بر نشاط زنان روستایی (مطالعۀ موردی: بخش خاوومیرآباد شهرستان مریوان) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 221-239]
 • موزرمی، سارا ارزیابی توسعۀ پایدار شهری با تأکید بر شاخص‌های توسعۀ میان‌افزای شهری (مطالعۀ موردی: مناطق هشت‌گانۀ شهر اهواز) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1319-1337]
 • موسی زاده، حسین باززنده ‏سازی فضا‏های باز اطراف رودخانه ‏های شهری و نقش آن در کیفیت زندگی و امنیت شهروندان (مطالعۀ موردی: رودخانۀ النگدره در شهر گرگان) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 199-219]
 • موسوی، میرنجف تحلیل فضایی شاخص های توسعۀ پایدار به منظورتحقق پذیری شهرهای خلاق (مطالعۀ موردی: شهرهای استان یزد) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 793-816]
 • موسوی، میرنجف ارزیابی شاخص های پایداری اجتماعی در شهرهای استان آذربایجان غربی [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1257-1273]
 • موسوی، میر نجف شناسایی و اولویت‏ بندی قابلیت ‏های گردشگری در مناطق کویری و بیابانی استان قم [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 17-37]
 • موسوی شهیدی، سید مهدی همکاری‏ های ژئواکونومیکی و رقابت‏ های ژئوپلیتیکی چین و امریکا در منطقه آسیا- پاسیفیک در قرن بیست‏ ویکم [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 1103-1130]
 • مولائی هشجین، نصراله ارزیابی سطوح توسعه ‏یافتگی با استفاده از تکنیک‏ های تصمیم‏ گیری چندمعیاره در بخش ‏های استان گیلان [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 75-87]

ن

 • نبی بیدهندی، غلام رضا مدل‏سازی توان اکولوژیک توسعه شهری براساس سنجه‏ های سیمای سرزمین (مطالعه موردی: شهر شیراز) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1409-1432]
 • نجاری، مهدی تبیین نابرابری جغرافیایی فرصت ‏های دسترسی به آموزش عالی و ارائۀ مدل به ‏منظور آمایش و نیل به عدالت آموزشی (مطالعۀ موردی: شهرستان‏ های استان آذربایجان غربی) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 165-180]
 • نجفی، سجاد تعیین راهبردهای هیدروپلیتیکی ایران در حوضه آبریز اروند [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1529-1549]
 • نصیری هند خاله، اسماعیل اثر سواد جغرافیایی گردشگری راهنمایان تور بر رضایتمندی گردشگران [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1217-1233]
 • نظم فر، حسین تحلیل فضایی پارک‏ها و فضاهای سبز شهری با استفاده از مدل کوپراس و GIS (مورد مطالعه: مناطق 22گانة شهر تهران) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 437-455]
 • نظم فر، حسین تحلیل و بررسی امنیت اجتماعی در مناطق شهری با مدل سازی معادلات ساختاری (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1197-1216]
 • نیک پور، عامر تحلیل فضایی شاخص های سالمندی در نواحی شهری و روستایی ایران [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 921-937]
 • نگهبان، سعید بررسی شبکۀ روابط اجتماعی بهره ‏برداران از منابع آب در راستای مدیریت بهینه (مطالعۀموردی: نخلستان‏ های بخش شرقی شهر فدامی، شهرستان داراب) [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 501-514]

و

 • واثق، محمود نقد مبانی معرفتی مکتب پوزیتیویسم با تأکید بر علم جغرافیا [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 733-758]
 • واثق، محمود تبیین رهیافت های منطقه گرایی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر قفقاز و آسیای مرکزی [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1511-1528]
 • وارثی، حمیدرضا تبیین سیاست ‏های مستقیم دولت در زمین شهری بر الگوهای رشد پیراشهری کلان‏ شهر (مطالعه موردی: شهرهای شرق تهران) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 903-919]
 • وارثی، حمیدرضا به‏ کارگیری مدل تحلیل مسیر برای ارزیابی طرح ‏ناحیه‏ محوری با معیارهای شهرداری الکترونیک (مطالعه موردی: منطقه 6 و 15 شهرداری تهران) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 971-992]
 • ویسیان، محمد تبیین الگوی شهروند بیوفیلیک (مطالعه موردی: مناطق 9 و10 کلان شهر تهران) [دوره 52، شماره 3، 1399، صفحه 993-1008]

ه

 • هادیانی، زهره تحلیل نقش هم‌افزایی میان‌نهادی در بازآفرینی شهری با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه (مطالعة موردی: منطقۀ ۸ شهرداری شیراز) [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 241-261]
 • هاشمی، سید مصطفی شناسایی و اولویت‏ بندی قابلیت ‏های گردشگری در مناطق کویری و بیابانی استان قم [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 17-37]
 • هویدی، حسن مدل‏سازی توان اکولوژیک توسعه شهری براساس سنجه‏ های سیمای سرزمین (مطالعه موردی: شهر شیراز) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1409-1432]

ی

 • یاپنگ غراوی، محمد تحلیل و بررسی امنیت اجتماعی در مناطق شهری با مدل سازی معادلات ساختاری (مطالعۀ موردی: شهر اردبیل) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1197-1216]
 • یاری، احسان پوتین و الحاق کریمه به روسیه؛ واکاوی ژئوپلیتیکی از اقدام روسیه در الحاق شبه جزیرۀ کریمه [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 477-499]
 • یاقوت حردانی، هادی غربالگری زیست‌محیطی اقدامات استراتژیک توسعۀ روستایی با تأکید بر سند راهبردی توسعۀ اقتصادی در استان خوزستان [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 323-346]
 • یزدان پناه درو، کیومرث تبیین کارکرد مؤلفه‌های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی شکل‏ گیری روابط در منطقة ژئوپلیتیک امریکای لاتین [دوره 52، شماره 2، 1399، صفحه 709-732]
 • یوسفی فشکی، محسن شناسایی و اولویت‏ بندی قابلیت ‏های گردشگری در مناطق کویری و بیابانی استان قم [دوره 52، شماره 1، 1399، صفحه 17-37]
 • یوسفی مقدم، علی رضا مدل‏سازی توان اکولوژیک توسعه شهری براساس سنجه‏ های سیمای سرزمین (مطالعه موردی: شهر شیراز) [دوره 52، شماره 4، 1399، صفحه 1409-1432]